زمان و توجه مخاطب، مهمترین منبع کارشناسان تبلیغات و بازاریابی

زمان و توجه مخاطب، مهمترین منبع کارشناسان تبلیغات و بازاریابی

مقدمه: داشتم به یک کمپین تبلیغات و فروش و به دانش و مهارت‌های مورد نیاز در آن از جمله بخش‌هایی از روانشناسی فکر می‌کردم. در ذهنم اسامی ملموس‌تری مثل دانش جذب یا جلب توجه و بعضا دزدیدن توجه و گرفتن وقت‌ آدم‌ها نقش بسته است. به خودم نق می‌‌زدم که چرا تبلیغات (خصوصا محتوای متنی … Read More